Rehabilitacija

ZIP center z dolgoletnimi izkušnjami na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb, uspešno izvaja sodobne aktivnosti zaposlitvene rehabilitacije (v nadaljevanju ZR).
Storitev izvaja Center za rehabilitacijo invalidov Koroške (v nadaljevanju CRIK), ki je samostojna organizacijska enota ZIP centra in eden od 14 izvajalcev v mreži izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji.

Zaposlitveno rehabilitacijo definira Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju ZZRZI) UL RS, št. 16/07 – UPB2, 87/11 in 96/12 – ZPIZ 2, in sicer kot storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero.

Program predstavlja drugačen, širši način obravnave oseb z invalidnostjo.

Člani strokovnega tima (dva zdravnika – specialista medicine dela, prometa in športa, psihologinja, andragoginja, socialna delavka, delovna terapevtka in tehnolog) izvajajo:

  • vse storitve zaposlitvene rehabilitacije za zaposlene in brezposelne invalide ter osebe v postopkih ugotavljanja invalidnosti, 
  • storitve s področja socialno-zdravstvenega varstva ter 
  • aktivnosti s področja svetovanja, izobraževanja ter usposabljanja. 

Tim je usmerjen v aktiviranje, spodbujanje in razvijanje pozitivnih lastnosti, sposobnosti, spretnosti in interesov posameznika.